MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o vás a vaše osobní data zpracovává a uchovává:

Mgr. Jana Kučerová – v soukromé psychoterapeutické praxi 

POD KROVY s.r.o.

se sídlem Francouzská 366/34, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

IČ: 171 18 093

Web: www.podkrovy.cz

E-mail: jana.kucerova@podkrovy.cz

Telefon: +420 602 966 819

Etika a mlčenlivost

Veškeré informace, které mi o sobě sdělíte, považuji za diskrétní a zacházím s nimi v souladu se zásadami mlčenlivosti a profesní etiky. Jsem členkou profesní organizace psychoterapeutů – České asociace pro psychoterapii (ČAP), která je součástí Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Při své práci jsem vázána Etickým kodexem EAP.

Případné otázky, podněty, nejasnosti nebo stížnosti na pochybení při poskytování psychoterapeutických služeb adresujte Odborné radě ČAP.

 

Ochrana osobních údajů GDPR

Při své terapeutické práci i v on-line prostředí se řídím Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR.

Pokud se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů porušuji předpisy GDPR, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00

 

Osobní údaje při poskytování psychologických služeb

Osobní údaje zadané při rezervaci konzultace a další informace a osobní údaje sdělené během konzultace či dlouhodobé psychoterapeutické spolupráce zaznamenávám pouze v rozsahu nutném pro kvalitní poskytování sjednaných služeb.

1. Kontaktní údaje

Vaše jméno, e-mail, telefon, případně fakturační údaje potřebuji pro možnost kontaktu a objednání, zaslání důležitých informací týkajících se služeb, o které jste projevil(a) zájem, identifikaci bezhotovostní platby a vystavení potvrzení o platbě za služby. 

Tyto informace uchovávám ve svém mobilním telefonu zabezpečeném otiskem prstů a hesly). Pokud jsme spolu komunikovali e-mailem, uchovám tyto údaje také ve své e-mailové schránce (na doméně www.podkrovy.cz). 

Pro vytvoření rezervace konzultace, vystavení daňového dokladu (včetně dalších nezbytných účetních operací), identifikaci vaší bezhotovostní platby, případně správu rezervací prostřednictvím zákaznického účtu používám rezervační systém Reenio, který všechna vaše data spravuje v souladu s platnou legislativou a chrání je proti zneužití.

Dále tyto vámi poskytnuté kontaktní údaje ukládám ve virtuální databázi SmartEmailig a využívám pro komunikaci s Vámi a rozesílání důležitých informací a materiálů souvisejících s objednanou službou, případně informací o dalších službách (obchodní sdělení).

Žádná z vašich osobních dat neposkytuji třetím stranám. 

2. Citlivé osobní údaje zvláštních kategorií

Rukou psané poznámky během sezení obsahující informace o vašem zdravotním a psychickém stavu, případně (pokud mi sdělíte) informace o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci – tyto informace mohou být pro porozumění konzultované problematice a poskytování poradenských a terapeutických služeb nezbytné, 

Tyto poznámky jsou ukládány v mé pracovně (POD KROVY, Francouzská 34, Praha 2) a chráněny proti přístupu dalších osob a možnosti zneužití. Výjimkou je pouze anonymizované sdílení některých údajů v supervizi (supervizor je rovněž zavázán k mlčenlivosti a ochraně Vašich osobních údajů).

Žádné z těchto údajů neposkytuji třetím stranám.

Kontaktní údaje a poznámky uchovávám po dobu trvání naší spolupráce a dále maximálně dva roky po jejím ukončení.

 

Prohlížení webových stránek 

Při každé návštěvě webu www.podkrovy.cz, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které náš web navštívíte, webové stránky, které na našem webu navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Dále se na pevný disk vašeho počítače ukládají tzv. cookies – malé “soubory”, které slouží k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat také ke zjištění, zda jste ze svého počítače naše stránky už navštívili.

Používání cookies můžete odmítnout nebo individuálně nastavit na tzv. cookie liště, která se vám při první návštěvě našeho webu zobrazí. Zároveň můžete nastavení ukládání cookies měnit přímo ve vašem internetovém prohlížeči. 

Případné další osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefon) se zaznamenají jen tehdy, pokud je poskytnete z vlastní vůle, například rezervací termínu konzultace, přihlášením se na kurz nebo v rámci registrace k odběru novinek. Tyto vaše údaje jsou uchovávány ve virtuální databázi sloužící k rozesílání hromadných e-mailů (SmartEmailing), která je zabezpečená proti zneužití dle nejvyšších standardů. Registraci k odběru novinek můžete kdykoli zrušit.

 

Přihlášení na kurz

Údaje, které zadáváte v přihlášce na kurz  jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako účastníka kurzu (jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační údaje). Jsou používány pouze pro vystavení daňového dokladu (včetně dalších nezbytných účetních operací), identifikaci Vaší bezhotovostní platby, pro komunikaci s Vámi a rozesílání důležitých informací a materiálů souvisejících s kurzem.

Vaše osobní data i údaje o přihláškách jsou ukládány ve virtuální databázi systému SimpleShop se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Rezervace termínu osobního sezení

Údaje, které zadáváte v systému Reenio  jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako klienta (jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační údaje). Jsou používány pouze pro vystavení daňového dokladu (včetně dalších nezbytných účetních operací), identifikaci Vaší bezhotovostní platby, pro komunikaci s Vámi a rozesílání důležitých informací a souvisejících s rezervovanými službami.

Vaše osobní data i údaje o přihláškách jsou ukládány ve virtuální databázi systému SimpleShop se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

 

Právo na informace a odvolání udělených souhlasů

Na požádání vám podle možnosti bez zbytečného odkladu (nejdéle do 30 dnů) písemně sdělím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. 

Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas pro všechny informace či jen pro některé. Nesprávné či neaktuální informace, na požádání opravím. 

Otázky či podněty týkající se zpracování vašich osobních údajů zašlete, prosím, e-mailem na adresu jana.kucerova@podkrovy.cz.